چک لیست دستگاه آسیاب و پودر کن

اطلاعات اولیه

شیفت(ضروری)

آسیاب

نکات کلی
01. چک کردن موتور و بلبرینگ ها(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
02. اطمینان از سالم بودن تسمه ها(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
03. دهانه های خروجی مواد تمیز و خالی باشد(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
04. خالی بودن داخل مخزن آسیاب(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
05. بررسی سالم بودن و آویزان نبودن جیر دهانه مخزن(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
06. اطمینان از شل نبودن پیچ های اتصال موتور به بدنه(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
07. دستگاه به هنگام کار صدای ناهنجار ندهد(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.

پودرکن

قبل از راه اندازی
08. روغن ریزی مشکوک اطراف دستگاه نباشد(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
09. تمیز بودن تابلو برق (بادگیری)(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
10. روشن بودن تهویه(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.

پودرکن

موادکش و خوراک
11. چک کردن موتور و پره آن (موادکش و خوراک)(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
12. چک کردن تسمه ها(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
13. چک کردن سالم و تمیز بودن مارپیچ (ورودی و خروجی)(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.

گلدانی

14. بررسی سلامت و صدا ندادن یاتاقان ها و روان حرکت کردن تیغه متحرک(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
15. بررسی خالی بودن داخل گلدانی(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
16. بررسی تیغه ثابت و متحرک و سفت بودن چک نت (check net) روی شافت(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
17. برررسی تمیز بودن آهن ربا(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
18. چک کردن سالم بودن و بدون ترک بودن بدنه پودرکن شامل : گلدانی، لوله خروجی پودر، محفظه گرد و ...(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
19. بررسی نبودن پیج باز و افتاده در کنار بدنه و همچنین سفت بودم همه پیچ ها(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.

موتور اصلی

20. بررسی موتور اصلی و بلبرینگ آن و تسمه های آن و همچنین سفت بودن پیچ های آن ها(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.

دمنده

21. بررسی موتور و گیربکس(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
22. بررسی پروانه(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
23. چک کردن محفظه گرد گیر از جهت تمیزی و سالم بودن کیسه گردهاو در صورت نیاز تعویض(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
24. هواگیری آب خروج(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
25. سالم بودن لوله های خروجی مواد پودر شده و بدون ترک بودن آن(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.

پرک

26. چک کردم موتور و گیربکس(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
27. چک کردن مارپیچ(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.

الک

28. چک کردن موتور و گیربکس(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
29. بررسی تمیز بودن روی الک و سالم بودن توری(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
30. بررسی سالم بودن محفظه جدا کننده و خروجی های الک(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.