گزارش کار خط اصلی

اطلاعات اولیه

ساعت(ضروری)
:
شیفت(ضروری)
نوع مواد اولیه(ضروری)

ضخامت

دمای المنت (سانتی گراد)

زون 1

زون 2

زون 3

زون 4

کمره 1

کمره 2

سره

توقالبی

دور

اطلاعات تکمیلی

تست پارگی(ضروری)
تست ضربه(ضروری)
تست فشار(ضروری)