گزارش کار پودرکن

اطلاعات اولیه

شیفت(ضروری)
ساعت روشن کردن(ضروری)
:
ساعت خاموش کردن(ضروری)
:

نوع و میزان مواد مصرفی

اطلاعات تکمیلی