چک لیست خط اصلی

اطلاعات اولیه

شیفت کاری

موادکش و قیف

01. بررسی موتور و گیربکس همزن موادکش بررسی تسمه، بلبرینگ و مارپیچ قیف موادکش(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
02. بررسی تسمه، بلبرینگ و مارپیچ قیف موادکش(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
03. بررسی سالم بودن میکروسوویچ قطع کن و تایمر روی تابلو برق برای موادکش(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.

اکسترودر

04. چک کردن آهنربای محفظه خوراک(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
05. چک کردن تمیز بودن داخل سیلندر( قبل از راه اندازی )(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
06. نداشتن صدای نابه هنجار (هنگام راه اندازی و حین کار)(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
07. بررسی موتور اصلی و موتور خوراک مارپیچ و گیربکس(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
08. چک کردن المنت ها، ترموکوپل ها، فن ها(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
09. آچارکشی بودن قالب و بررسی سردکن از نظر میزان داغی(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.

تابلو برق

10. تمیز و سالم بودن رویه تابلو برق(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
11. تمیز و سالم بودن کلیدها و آمپرهای بیرون محفظه(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
12. تمیز و سالم بودن کنداکتور و فیوزهای داخل محفظه(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
13. داخل محفظه بوی سوختگی ندهد(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.

وان

14. تمیز بودن داخل وان آب(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
15. سالم بودن شیرهای آب و بدنه(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
16. چک کردن سطح آب و هوا نگرفتن خروجی(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.

کشش

17. چک کردن موتور و فن های آن ها(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
18. چک کردن سلامت لقمه ها و جک ها(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
19. چک کردن سلامت و تراز بودن فک ها(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
20. سالم بودن زنجیر و چرخ دنده های لقمه ها (گریس کاری و …)(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.

ارّه

21. چک کردن موتور و پرّه های آن(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
22. چک کردن تسمه و بلبرینگ ها(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
23. سالم و تمیز بودن ارّه(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
24. سلامت جک ها(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
25. سلامت شیر برقی و شیر جریان(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.

لوله انداز

26. سالم و تمیز بودن چشمی(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
27. سالم بودن جک وشیر برقی(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.

کوپل

28. بررسی سالم بودن المنت و جک مربوط به کوپل(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
29. سالم بودن پیچ و رزوه های قالب کوپل(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.

کمپرسور

30. چک کردم موتور و پرّه آن ها(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
31. چک کردن کمپرسور و تمیز کردن فیلترهای هوای آن ها(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
32. چک کردن سطح روغن(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
33. بررسی تسمه ها، بلبرینگ و شیلنگ روغن(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
34. سالم بودن قطع کن و منبع کمپرسور(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
35. سالم بودن دستگاه فیلتر آب و روغن از هوا (کنار اکسترودر)(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.

برج خنک کننده

36. چک کردن موتور پمپ ورودی و خروجی آب(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
37. چک کردن پکینگ ها و سردوش های داخل برج خنک کننده(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
38. چک کردن لوله کشی آب ورودی و خروجی(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
39. چک کردن سطح آب(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
40. چک کردن فن خنک کننده و موتور آن(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.