گزارش کار آسیاب

اطلاعات اولیه

شیفت
زمان شروع دستگاه(ضروری)
:
زمان خاموش شدن دستگاه(ضروری)
:

نوع و میزان مواد مصرفی