گزارش کار دستگاه میکسر

اطلاعات اولیه

شیفت
زمان شروع میکس(ضروری)
:
زمان پایان میکس(ضروری)
:

فرمول

شرایط میکس